Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR:


1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Beyazıt Mahallesi, Terlikçiler Sokak, Kapalı Çarşı No:20/1 Tel: 0850 885 31 34 Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan FİDANAY GIDA VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ("FİDANAY") ile Üye ("Üye") arasında, Üye'nin FİDANAY'ın Web Sitesi’nde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için imzalanmıştır.


1.2. FİDANAY ve Üye iş bu “Üyelik Sözleşmesi'nde” münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.


2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI:


2.1. FİDANAY, www.LebenKoy.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla biraraya getirmektedir. FİDANAY, Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.


2.2. İş bu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, FİDANAY tarafından yönetilmekte olan www.LebenKoy.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar'da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.


2.3. İş bu Üyelik Sözleşme'nin amacını, Web sitesi üzerinde FİDANAY yada FİDANAY'ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmetlerden, Üyelerin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Web Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan FİDANAY tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, iş bu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, FİDANAY tarafından Üye'ye sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki iş bu Üyelik Sözleşme'sinin kapsamına girmemektedir. FİDANAY, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiç bir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza'dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.


3. TANIMLAR


Gizlilik Politikası: Üyeler'in Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, FİDANAY tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere FİDANAY'ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitesi üzerinden http://www.yoresel.com/gizlilik-ve-kullanim-sartlari) erişilebilecek olan metni ifade eder.


Hesabım Sayfası : Üye'nin Web Sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.


Hizmet : Üyeler'in iş bu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla FİDANAY tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.


Sanal Mağaza : FİDANAY'ın Web sitesi üzerinde FİDANAY prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar'ın bir yada birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.


Satıcı : FİDANAY ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.


Üye :FİDANAY ile yaptığı iş bu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi'ne üye olan ve Satıcı tarafından Web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.


Web sitesi :Mülkiyeti FİDANAY'a ait olan ve FİDANAY'ın iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.LebenKoy.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.


4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi'nde bulunan iş bu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun FİDANAY tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi'nde ve Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.


4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin FİDANAY'dan talepte bulunması halinde FİDANAY, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için FİDANAY'ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda FİDANAY'ın Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda iş bu 4. Madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.


4.3. Üye, Web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Web Sitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak FİDANAY'ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.


4.4. FİDANAY'ın Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, FİDANAY, Web Sitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. FİDANAY, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Web Sitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle FİDANAY'ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, FİDANAY'ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.


4.5. Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; FİDANAY'ın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.


4.6. Üye, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, iş bu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Web Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.


4.7. FİDANAY, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.


4.8. Web Sitesi'ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye'lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web Sitesi'nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek ve/veya Türk Ticaret Kanunu anlamında kanuna muhalefet sayılacak konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.


4.9. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.10. Üye, Web Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:


4.10.1. Web Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;


4.10.2. Web Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;


4.10.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;


4.10.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web Sitesi'ndeki yorumları Web Sitesi dışında yayımlamak gibi Web Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;


4.10.5. Virüs veya Web Sitesi'ne, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;


4.10.6. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;


4.10.7. Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, FİDANAY'ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.


4.11. Üye, Web Sitesi'nde yaptığı işlemleri Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web Sitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.


4.12. Web Sitesi’nin veya Web sitesi üzerindeki içeriğin iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; FİDANAY’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.


4.13 Üye, Web Sitesi’nde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle FİDANAY’ın bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden FİDANAY’ı bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.14. Üye, Web Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.15 İş bu sözleşmeden dolayı FİDANAY’ın hakları saklı kalmak kaydıyla, FİDANAY’ın her zaman tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, FİDANAY’ın bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle FİDANAY’dan bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.


4.16 FİDANAY, Web Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve Üyelerin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Web Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı FİDANAY’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. FİDANAY münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.


5. GİZLİLİK


5.1. FİDANAY, Üye'nin Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. FİDANAY, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Web Sitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve kisiselverilerim@yoresel.com adresine elektronik posta göndererek ya da 0850 885 31 34 numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.


5.2. Üye tarafından Web Sitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web Sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla FİDANAY ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. 


Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin FİDANAY tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. FİDANAY söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm FİDANAY ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir (FİDANAY ve iştirakleri hakkında detaylı bilgi için; www.yoresel.com


6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


www.LebenKoy.com markası ve logosu, www.yoresel.com mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak FİDANAY tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile FİDANAY'ın mülkiyetindedir. Üye, FİDANAY’ın veya bağlı         şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını FİDANAY’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.yoresel.com mobil uygulamasının veya Web Sitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda FİDANAY'ın izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin,            üçüncü kişilerin veya FİDANAY’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, FİDANAY’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


FİDANAY, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, iş bu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web Sitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İş bu Üyelik                          Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web Sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, iş bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.


8. MÜCBİR SEBEP


Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet       arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın,          patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket       veya FİDANAY’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") FİDANAY’ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini       ifa etmesini engeller veya geciktirirse, FİDANAY ifası Mücbir Sebep     sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak        kabul edilemez.


9. MUHTELİF HÜKÜMLER


9.1. Delil sözleşmesi: Üye, iş bu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda FİDANAY’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile FİDANAY’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İş bu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya iş bu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.


9.3. Bildirim: FİDANAY, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracak olup üyenin bu konuda onayı vardır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye tarafından, kişisel bilgilerinin FİDANAY veya iş ortakları tarafından tanıtım, haberleşme ve reklam amacıyla kullanılabileceğine, bu hususta kendisine, Web Sitesi üzerinde aksi yönde beyanda bulunmadığı sürece, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir.


9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İş bu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde iş bu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.


9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri: Üye, FİDANAY’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.


9.6. Tadil ve Feragat: Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

home1-policy-1

HEMEN TESLİM

Hızlı ve anında kolay ödeme seçenkleri ile hızlı teslimat

home1-policy-2

ONLINE ÖDEME

Tüm online ödeme seçenekleri ile kredi kartızla anında sipariş verebilirsiniz.

home1-policy-3

ANINDA DESTEK

Müşteri hizmetlerimiz tüm işlemlerinizde yanınızda, 7/24 canlı destek.

Başa Dön